top of page

İÇİNDEKİLER

 

006 - TAKDİM
011 - KİTAP I SADELEŞTİRİLMİŞ METİN
012 - NÎMETE ŞÜKÜR
014 - BÖLÜM I
014 - I - GİRİŞ
017 - II - GÜVERCİNLERİN TABİİ TARİHİ

017 - 1 - Güvercinlerin Fizyoloji ve Anatomileri
024 - 2 - Antik Çağlarda Güvercinler
027 - 3 - Güvercinlerin Nesil ve Cinslerinin Çeşitleri
027 - Osmanlı İmparatorluğunda Bulunan Güvercin Türleri
029 - Pâl - Fâl
030 - Mısrî
032 - Bağdâdî - Bağâdî
032 - Şâmî
033 - Halebî
033 - Hünkârî
034 - Mekkî
035 - Tâvus
035 - Pelenk
036 - Dımışk
036 - Kumru
037 - Ters Tüylü
037 - İskenderî
038 - Taklacı - Dönek
038 - Avrupa’da Bulunan Güvercin Türleri
038 - Bizet
040 - İngiliz Postacısı
041 - Kravatlı Güvercin - Boynu Bağlı
044 - III - SEYYAH GÜVERCİNİN KÖKENİ
044 - 1 - Seyyah Güvercinlerde Bulunması Gereken Nitelikler
048 - 2 - Avrupa’da Bulunan Seyyah Güvercin Irkları
048 - Anvers Güvercini
049 - Liége Güvercini
052 - IV - SEYYAH GÜVERCİNLERİN SAVAŞLARDAKİ İSTİHDAMI
052 - 1 – Mısır, Yunanistan ve Romalılarda Postacı Güvercinler
058 - 2 - Şark (Doğu) Memleketlerinde Seyyah Güvercinlerle Haberleşme
068 - 3 - Avrupa’da Seyyah Güvercinlerin İstihdamı
071 - 4 - 1870-1871 Muharebesinde Güvercinlerin İstihdamı
081 - 5 - Seyyah Güvercinler Tarafından Gelecekte İfa Olunabilecek Vazifeler
086 - BÖLÜM II
086 - V – AVRUPA’DAKİ ASKERİ GÜVERCİNLİK AĞI

088 - 1 - Bir Askerî Güvercinliğin Tesisi
092 - 2 - Askerî Güvercinliklerin Yerleştirilmeleri
095 - 3 - Avrupa Düvel-i Muazzamasının Askerî Güvercinlik Şebekeleri
095 - Almanya
100 - Fransa
109 - İtalya
110 - Rusya
111 - İspanya
115 - Portekiz
116 - İsviçre
118 - Avusturya ve Macaristan
118 - İsveç, Norveç ve Danimarka
119 - Belçika
119 - Hollanda
120 - İngiltere
120 - Kanada ve Amerika
122 - VI - SEYYAH GÜVERCİNLERİN TALİM, TERBİYELERİ VE YETİŞTİRİLMELERİ
123 - 1 - Seyyah Güvercinlerin Terbiyesi
130 - 2 - Seyyah Güvercinlerin Gidiş ve Dönüşleri
133 - 3 - Seyyah Güvercinlerin Uçuş Sürati
137 - 4 - Eyfel Kulesi Üzerindeki Son Tecrübeler
138 - 5 - Seyyah Güvercinlerin Taşıyacağı Ağırlık
140 - VII - GÜVERCİNLERİN ORYANTASYON HASSALARI
141 - 1 - Güvercini Meskenine Avdet Ettiren Tabii Saikler
151 - 2 - Güvercin Yolunu Nasıl Tanıyabilmektedir?
161 - 3 - Cihet Tayini Hassasının Diğer Hayvanlarda Bulunması
163 - 4 - Cihet Tayini Hassasının İnsandaki Mevcudiyeti
165 - VIII - SEYYAH GÜVERCİNLERİN HİMÂYE VE MUHAFAZALARI
166 - 1 - Avcıların Yaralamalarından Dolayı Güvercinlerin Himâye ve Muhafazaları
168 - 2 - Yırtıcı Kuşlardan Himâye ve Muhafazaları
174 - IX - HÜLÂSA
176 - X - KAYNAKÇA
179 - KİTAP II ÇEVİRİ METİN

180 - SEYYAH GÜVERCİNLER ve Bunların Zamân-ı Harbte İstihdamları
181 - Tahdis-i Nîmet
182 - İfâde-i Meram
184 - Teşrih – ve Vezâif’ül Âzâları
189 - Ezmine-i Kadîmede Güvercinlerin Hâli
191 - Güvercinlerin Nesil ve Cinslerinin Envâı
192 - Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânede Bulunan Güvercinler
201 - Avrupa’da Bulunan Güvercinler Cinslerinin Beyânı
206 - Seyyah Güvercinlerde Bulunması Lâzım Gelen Havass-ı Lâzımenin Beyânı
209 - Avrupa’da Bulunan Seyyah Güvercinlerin Başluca Cinsleri
213 - Seyyah Güvercinlerin Mâzi ve Müstakbel Muharebâtında İstihdamlarının Beyânı
213 - Mısır’da, Yunanistan’da ve Romalularda Postacı Güvercinlerin İstihdâmı
219 - Memâlik-i Şarkiyyede Seyyah Güvercinlerle Muhâbere ve Mürâselenin Beyânı
225 - Avrupa’da Seyyah Güvercinlerin İstihdamı
228 - 1870 – 71 Muhârebesinde Güvercinlerin İstihdâmı
236 - Muharrerât-ı Müstakbelede Seyyah Güvercinler Tarafından Îfâ Olunacak Vezâif
241 - Cüz-i Sânî
241 - Avrupa’da Askerî Güvercinlikler Şebîkesi
241 - Bir Askerî Güvercinliğin Te’sîsi
245 - Askerî Güvercinliklerin Yerleşdirilmeleri
248 - Avrupa Düvel-i Muazzaması Askerî Güvercinlik Şebîkeleri
248 - Almanya İmparatorluğu
254 - Fransa Hükûmeti
261 - İtalya Devleti
262 - Rusya Devleti
263 - İspanya Kraliyeti
267 - Portekiz Kraliyeti
268 - İsviçre Hükûmeti
269 - Avusturya ve Macaristan
270 - İsveç – Norveç – ve Danimarka
270 - Belçika
271 - Hollanda
271 - İngiltere
272 - Amerika’da Kanada Hükûmeti
273 - Seyyah Güvercinlerin Tâlim ve Terbiyeleriyle Yetişdirmeleri
274 - Güvercinlerin Tayerân ve Sevk-i Tedrîcîleri
280 - Seyyah Güvercinlerin Me’vâlarından Girüb Tekrar Avdet Etmek Seyahatleri
282 - Seyyah Güvercinlerin Sür’at-i Tayrları
286 - 1891 Senesi Pâris Sergi-i Umûmiyesinde Eyfel Kulesi Üzerinde Güvercinler Hakkında Tecârib-i Âhire
287 - Seyyah Güvercinlerin Taşıyacakları Mekâtibin Ağırlığı
289 - Cihâtın Tâyinince
289 - Güvercinlerin Hâssiyetleri
289 - Güvercini Me’vasına Avdet Etdiren Sâika-i Tâbiiyye
299 - Güvercin Kendi Yolunu Nasıl Tanıyabilmekdedir?
307 - Tâyin-i Cihet Hassasının Hayvânât-ı Sâirede Bulunması
309 - Cihet-i Tâyînin İnsanda Mevcûdiyeti
310 - Seyyah Güvercinlerin Himâye ve Muhafazaları
311 - Avcıların Cerîhalarından Dolayı Güvercinlerin Himâye ve Muhâfazaları
312 - Güvercinlerin Yırtıcı Kuşlardan Himâye ve Muhâfazaları
318 - Hülâsa

Seyyah Güvercinler ve Bunların Zaman-ı Harbte İstihdamları

SKU: 0036

Mehmed Hayri Bey tarafından 1896 yılında hazırlanan bu eser hidematdaki güvercinler hakkında gayet kapsamlı bir muhtevaya sahiptir. Okuyucu güvercinlerin nasıl kullanıldığına dair birçok bilgiyi bu kitapta bulacaktır. Takdim yazısını okumak için tıklayınız.

 

Satın almak için tıklayın Google Kitaplar

Çok Satanlar

bottom of page